ปก

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ร่วมกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์
และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์  ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings ให้แก่อาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ถ่ายทอดสัญญาณการอบรม จากห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย