001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการทำหลักสูตรปริญญาร่วม ระดับปริญญาเอก ระหว่าง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สังข์แก้ว ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
รองศาสตราจารย์ ดร.ออ พรานไชย และ Dr. Michael Jenke ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม ระดับปริญญาเอก
ระหว่าง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมทัศนียอัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย