001

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน iThesis สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน iThesis สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้งาน iThesis
โดย คุณสุริยัน งอกคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บัณฑิตวิทยาลัย
การสาธิตการใช้งานโปรแกรม EndNote 21 โดย คุณวินัย มะหะหมัด บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุด
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ถ่ายทอดสัญญาณการอบรม
จากห้องผลิตสื่อดิจิทัล ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย