001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ลานหน้าอาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์