001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์