1630378054946

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

นายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564
เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564