02-job

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
Untitled-1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้ […]

Read more
08-ทุนการศึกษา

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทคนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีการศึกษา 2564

Read more
001

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือก โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่1/2564 ผ่านโปรแกรม WebEx โดยมี รองศาสต […]

Read more
S__7241982

KU พร้อมแล้ว !!! ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทุกระดับ ทุกชั้นปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน App Nisit KU ที่ เมนู Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Read more
08-ทุนการศึกษา

การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more
1 2 3 26