9

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ บรรยายข้อมูลที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายเกี่ยวกับ “ข […]

Read more
4

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปี […]

Read more
1

การประชุมหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมหารือรายละเอียดข้อเสนอเชิงหลักการ ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันอ […]

Read more
1

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
2

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องกิจกรรม อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายเงิน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended Monbukagakusho (MEXT) Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ณ The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

ด้วย The Graduate School of Information Science and Engineering มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 2020 University Recommended MEXT Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students (September 2020 Enrollment) ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งได้รับกา […]

Read more
5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 13 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบไอทีสิส โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยและมีการแนะนำบริการที่เกี่ยวข้องกับนิสิตบัณฑิตศึกษาจ […]

Read more
1 2 3 14