Covid_News

บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ ตามแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และ […]

Read more
1 2 3 23