IMG_0284

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจ […]

Read more
Display_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2 […]

Read more
1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิ […]

Read more
1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
25_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 – 209 อาคารเทคโนโลยีสารสน […]

Read more
1

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 […]

Read more
3

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ประจําปี
พ.ศ. 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งาน ระบบ iThesis โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการแนะนำ […]

Read more
1

การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา Joint Degree Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิช […]

Read more
4

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำ Double Degree” เมื่อวันศุก […]

Read more
1

การประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคารว […]

Read more
1 2 3 13