001

งานวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันสถาปนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ครบรอบ 55 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถงชั้น 1 อ […]

Read more
001

การประชุม Joint Degree Program Management Committee ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ราตรี วงศ์ […]

Read more
001

งานร้อยดวงใจ สานสายใยมุทิตา เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดงาน “ร้อยดวงใจ สานสายใยมุทิตาเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำป […]

Read more
01

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 2566”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 2566” โดยในปีนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบประกาศเกีย […]

Read more
001

การประชุมติดตามผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมติดตามผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิท […]

Read more
001

งานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส งานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 19 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 18 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Read more
001

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารการศึกษา ครบรอบปีที่ 31 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 5 สำนักบริหารการศึกษา อาคารระพีสาคริก

Read more
001

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการฯ รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรอ […]

Read more
001

การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Double Degree Program ระหว่าง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Åbo Akademi University สาธารณรัฐฟินแลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัท ศรีเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
01

โครงการอบรมการใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมการใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx พร้อมทั้งแนะนำภาพรวมของระบบ ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้งาน i […]

Read more
1 2 3 49