batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ผ่าน Facebook Live ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และ […]

Read more
batch_IMG_6234

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จากอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จาก ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษต […]

Read more
batch_6

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
batch_1

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 จาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร […]

Read more
Established veterinary

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 27

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบปีที่ 27 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
batch_IMG_5409

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 28

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 28 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 5 อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
batch_20

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความ […]

Read more
batch_IMG_4262

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลองค์กรรักสุขภาพดีเด่น โครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลองค์กรรักสุขภาพดีเด่น โครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more
batch_1

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับมอบโล่เกียรติยศ จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันศุก […]

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานวันที่ระลึก
“วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 57 ปี “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่ว […]

Read more
1 2 3 19