001

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือก โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่1/2564 ผ่านโปรแกรม WebEx โดยมี รองศาสต […]

Read more
01

การอบรมกระบวนการเสนอเอกสารดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
batch_001

อบรมการใช้งาน KU Digital ID สำหรับผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมการใช้งาน KU Digital ID เพื่อรองรับการลงนามเอกสารดิจิทัลในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บ […]

Read more
batch_1

บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม “บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2564” เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสักการบูชาแท่นศิลาฤกษ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และคารวะอดีตคณบดีผู้ล่วงลับ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ด […]

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องฟ้ามุ่ย ภาควิชาการพัฒนาทรัพยาก […]

Read more
batch_1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาส […]

Read more
batch_1

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ร […]

Read more
batch_1

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณ […]

Read more
batch_1

โครงการเตรียมความพร้อมการทำวิทยานิพนธ์บนระบบ iThesis สำหรับคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้บรรยายและดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ iThesis ให้แก่คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แ […]

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุม กับ สำนักบริหารการศึกษา เพื่อหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุม กับ ผู้บริหาร และบุคลากร จากสำนักบริหารการศึกษา เพื่อหารือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุรพลอุปดิสสกุล ชั้น 7 อาคารส […]

Read more
1 2 3 21