001

บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Graduate School of Life Sciences, Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ SAKURA Exchange Program in Science ให้การต้อนร […]

Read more
001

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลโครงการ Graduate Connect แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอข้อมูลโครงการ Graduate Connect แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน โปรแกรมสองปริญญา/ปริญญาร่วมระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริ […]

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สนศรี ผู้ประสานงาน โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ สนศรี ผู้ประสานงาน โครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Degree Program) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Grad […]

Read more
001

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา และ ดร.ปัญจนิสภ์ ใจเผื่อแผ่ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ […]

Read more
001

งานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
001

โครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอ […]

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ Professor Jun Murase และ Assistant Professor Ma Te จากมหาวิทยาลัย Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Professor Jun Murase และ Assistant Professor Ma Te จาก Gra […]

Read more
001

อบรมการใช้งาน iThesis ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นวิทยากร อบรมการใช้งาน iThesis ให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ จำนวน 14 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารบรรเจิด คติการ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
001

ประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 – 21 ตุ […]

Read more
1 2 3 38