001

วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์

Read more
004-2

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)
ครั้งที่ 2/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีการหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี สำหรับบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ประธาน สคบท. ได้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ด […]

Read more
001

ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แสดงความยินดี กับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช ประธานหลักสูตรการบริหารการศึกษ […]

Read more
001

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSPP) ร่วมกับสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แก้วจำปา พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย หารือเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาในโครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Study for Potential Professionals: GSP […]

Read more
001

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IPB University
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ IPB University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยา […]

Read more
001

การประชุมการพัฒนาระบบงานเอกสารคำร้องไร้ลายเซ็น (Signatureless Request Form System)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แก้วจำปา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมการประชุมการพัฒนา ระบบงานเอกสารคำร้องไร้ลายเซ็ […]

Read more
001

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี

11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการจัดการ ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ บริเวณโถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารธุรกิจศึกษา คณะวิทยาการจ […]

Read more
001-2

บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโ […]

Read more
001

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2 […]

Read more
1 2 3 58