batch_IMG_0244

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท

Read more
batch_1

ประชุมโครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือรายละเอียด โครงการความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ระหว่า […]

Read more
batch_4

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิ […]

Read more
batch_IMG_9428

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานโครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ มหา […]

Read more
batch_IMG_8894

การถ่ายภาพหมู่ และการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผ […]

Read more
batch_1

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทา […]

Read more
batch_1

ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการดำเนินการที่เป็นเลิศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังการให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการดำเนินการที่เป็นเลิ […]

Read more
batch_IMG_8350

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษ […]

Read more
batch_IMG_7343

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
batch_IMG_7289

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 63”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 63” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ นางสมสุข นูหาร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดงานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รั […]

Read more
1 2 3 17