001

อบรมการใช้งาน iThesis ให้กับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาภาษาต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพ การจัดทำดุษฎีนิ […]

Read more
001

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่ อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตศรีราชา เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การบรรยายแนะนำภาพรวมของ iThesis โดย รองศาสตราจารย์ ดร. […]

Read more
001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 20 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโถง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
001

โครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565

คุณขวัญตา ช้างทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2565 และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกาญจนภาชน์ลิ่วมโนมนต์ (201) […]

Read more
001

งานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบครอบ 57 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ ครบครอบ 5 […]

Read more
001

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยากำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่ อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การบรรยายแนะนำภาพรวมของ iThesis โดย รองศาสตราจารย์ ดร […]

Read more
001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ลานด้านหลังอาคาร 4 คณ […]

Read more
001

โครงการอบรมสัมมนา “รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก. (Empowering KU Graduate Connect)” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมสัมมนา “รวมพลังสร้างเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา มก. (Empowering KU Graduate Connect)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล […]

Read more
001

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่ อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้งาน iT […]

Read more
002

ครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
1 2 3 43