0001

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx การใช้งานระบบการจัดทำ และบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis สำหรับอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยายาลัย ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)” ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสิ่งแวดล้อม ผ่า […]

Read more
batch_002

นิทรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” (Conference and Exhibition on the Internationalization of the Pali Canon) เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมชมนิทรรศการและสักการะพระไตรปิฎกชุดสำคัญ “พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุดปฐมฤกษ์สำหรับราชอาณาจักรไทย ฉบับพระราชทาน 1 ใน 3 ชุดแรกของโลก” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชราภรณ์ อาจหาญ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สถาบันภาษาศาสตร์และ […]

Read more
130964_Bus

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานคณบด […]

Read more
batch_001

การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจําปีการศึกษา 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับ รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจําปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยแบ่งการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร […]

Read more
1630378054946

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564

นายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Read more
DSC_0254

วันสถาปนาคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

นายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี และมอบแจกันดอกไม้ให้กับคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวาระครบรอบ 28 ปี เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
001

ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการ
Double Degree ระหว่างคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Academy of Science of the Republic of Uzbekistan

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารจากคณะสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ผิวนิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร ผู้ช่วยคณบดี คณะสิ่งแวดล้อม และ ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์ อาจ […]

Read more
001

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ TAIST-Tokyo Tech ExBoM ครั้งที่ 2/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ บริหารโครงการ TAIST-Tokyo Tech ExBoM ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meeting

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยายาลัย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)” ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ประจำปี พ.ศ. 2564 การอบรมประกอบด้วยการบรรยายแนะนำภาพรวมของระบบ iThesis โดย […]

Read more
batch_001

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Facebook Live โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและแ […]

Read more
1 2 3 22