002

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบหนังสือ “Photographing Birds” จาก
คณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบหนังสือ “Photographing Birds” จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริน กาญจนวรินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีให […]

Read more
001

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 และ iThesis 2 ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 200 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัต […]

Read more
002

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภท Knowledge Extension Awards จากผลงาน “Applied & Approved by Digital Signature”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย นายรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ หัวหน้างานนโยบายและประสานงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Knowledge Extension Awards จากผลงานในหัวข้อ “Applied & Approved by Digital Signature” โครงการสัมมนา เรื่อง งานวั […]

Read more
0011-ปก

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิก ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวม 25 สถาบัน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยได้รับเกี […]

Read more
001

พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) ชุดวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้ ดำเนินโครงการนักจัดการสิ่งแวดล้อมฝึกหัด เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรบริษัทพลัสพร็อพเพอร์ตี้ ในการนี้ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกล่าวต้อนรับ […]

Read more
001

การอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “กระบวนการเสนอเอกสาร และการลงนามดิจิทัล (KU Digital ID) สำหรับเอกสารทางการศึกษา” แก่เจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จัดการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “กระบวนการเสนอเอกสาร และการลงนามดิจิทัล (KU Digital ID) สำหรับเอกสารทางการศึกษา” ให้แก่เจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. […]

Read more
Display-หน้าข่าว

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Facebook Live ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. […]

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบโล่ และประกาศเกียรติคุณ ในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล […]

Read more
001

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565 จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑ […]

Read more
001

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบของขวัญปีใหม่จาก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับมอบของขวัญปีใหม่จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันว […]

Read more
1 2 3 28