1

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมกิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ บั […]

Read more
4

พิธีเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ อโรคยาอุทยาน 77 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
4

การอบรมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/โครงการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมและแนะนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบ iThesis

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/โครงการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้คำแนะนำแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ระบบ iThesis โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานและกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเ […]

Read more
20

โครงการบรรยายพิเศษ การเขียนข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัย ทุนวิจัยพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความร […]

Read more
4

การนําเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจําปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไ […]

Read more
15

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก School of Graduate Studies มหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ Double Degree Program กับมหาวิทยาลัย Universiti Putra Malaysia และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือทางวิชาการร่วมกับ คณะผู้บริหารจาก School of G […]

Read more
2

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสําหรับนิสิตและอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 ณ คณะเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุด […]

Read more
1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุ […]

Read more
1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
2_resize

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 81

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิ […]

Read more
1 2 3 7