001

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที […]

Read more
001

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาล […]

Read more
1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ไบโอม จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา เป็นตัวแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท ไบโอม จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศา […]

Read more
001

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 31

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปีที่ 31 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม สถาบ […]

Read more
001

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางแจกันรูปเหมือน ม.ล.ชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]

Read more
001-2

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

Read more
001

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิ […]

Read more
002

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือกฯ ผู้สมัครรับทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ครั้งที่ 2/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและพิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครเข้ารับทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

Read more
001

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่ อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองค […]

Read more
001

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำใบรับรองอิเลิกทรอนิกส์ (Digital ID) ส่วนบุคคล เครือข่ายนนทรี และระบบคำร้องออนไลน์” ณ คณะสิ่งแวดล้อม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำใบรับรองอิเลิกทรอนิกส์ (Digital ID) ส่วนบุคคล เครือข่ายนนทรี และระบบคำร้องออนไลน์” เพื่อบรรยาย และส […]

Read more
1 2 3 34