IMG_5609_resize

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบรรยายธรรม และฝึกปฏิบัติสมาธิสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติสมาธิ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายธรรมโดย พระธรรมกิตติเมธี วัดราชาธิวาสวิหาร หัวข้อ “หลักธรรมกับการทำงานและการดำรงชีวิตอ […]

Read more
IMG_5406_resize

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิ Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร และ นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Ju […]

Read more
IMG_5236_resize

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ Professor Dr. Jun Murase
และ Dr. Ma Te จาก Nagoya University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิร […]

Read more
33_resize

การแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์” ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์”ครั้งที่ 2 โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บริหารของบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ และสำนักบริหารการศึกษา เมื่ […]

Read more
1

การประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางโสภา อินทรุณ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และนางสาวขวัญตา ช้างทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา ประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ของนางจุไรวรรณ ชญาวรากุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เมื่อวันพุธ […]

Read more
IMG_4028_resize

มอบของขวัญปีใหม่ 2563 แด่ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรปีใหม่และมอบของขวัญแด่ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม กองบริหารและงบประมาณการวิจัย อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more
IMG_3996

วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี เมื่อวั […]

Read more
8_8052-820x410---------5

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ. […]

Read more
IMG_3176

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตย […]

Read more
IMG_2963

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้ารับพร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 จาก ดร.กฤษณพงศ์กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ กรรมการสภา […]

Read more
1 2 3 4 5 14