บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

ประกาศ รายละเอียด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21 Download
แนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Download