เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย
แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง และ
รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
Download
การจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสีส (iThesis) โดย ผศ.ดร. สุขุมาล กิติสิน Download