001

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ให้การต้อนรับ Professor Dr. Nakazono Mikio, Dean และ Professor Dr. Jun Murase
จาก Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กับ The Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมทัศนียอัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย