001

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในงาน G H Bank Scholarship Open House 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
G H Bank Scholarship Open House 2024
และออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พร้อมทั้งแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ให้แก่พนักงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่มีความสนใจ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่